Samorząd Uczniowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Samorząd Uczniowski

Czym właściwie jest Samorząd Uczniowski?

Qouote icon
„Jest praktycznym urzeczywistnieniem idei samoorganizacji i samostanowienia społeczności ludzkich. Samorządność jest podstawą ustroju demokratycznego, w którym suwerenny podmiot społeczny decyduje o sobie, dając określone uprawnienia swoim przedstawicielom, których kontroluje i rozlicza”
(I. Król, Nauczyciel i jego warsztat pracy, Poznań 1997).,

Rola szkoły

Szkoła zajmując się edukacją uczniów ma również za zadanie wpływać na ich wychowanie – przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych. Osiągnięcie celów wychowawczych realizowane jest poprzez różnorodne działania, m.in. aktywizowanie uczniów do działalności społecznej. Służą temu na przykład organizowane na terenie szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne itd. Jednak jedną z podstawowych form działalności, w jakiej uczniowie mogą wykazać się pracą społeczną jest Samorząd Uczniowski.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie to placówka z ponad 60-letnimi tradycjami. SOSW nr 1 wyróżnia się spośród innych zarówno ofertą merytoryczną i lokalową oferowaną uczniom, jak i różnorodnością form działalności pozaszkolnej. Jedną z takich form jest prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Nasze cele

Sensem istnienia Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed władzami szkolnymi, nauczycielami i administracją. To właśnie praca na rzecz tej społeczności pozwala realizować mniej lub bardziej jawne cele wychowawcze. Jest to szczególnie ważne w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie czasami cele wychowawcze dominują w procesie rewalidacji. Wzmacnianie samooceny i wiary we własne umiejętności, dawanie przykładu swoim postępowaniem, konsekwencja w działaniu, realizowanie zamierzonych celów – to niektóre przykłady wykorzystania pracy Samorządu Uczniowskiego jako jednego z nieformalnych „narzędzi” rewalidacyjnych, w odniesieniu zarówno do uczniów wchodzących w ścisły skład samorządu, jak i pozostałych z całej społeczności uczniowskiej.

Jakie środki stosujemy

Wychodząc z założenia, że działalność samorządowa wpływa głównie na rozwój społeczny, wyznaczyliśmy cele, które możemy zrealizować przy zastosowaniu różnorodnych środków, a należą do nich:

 • przygotowanie do udziału w życiu społecznym, osobistym i zawodowym,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • uczenie się procedur demokratycznych w sprawowaniu władzy,
 • przysposobienie do życia w ustroju demokratycznym,
 • rozwijanie samodzielności uczniów,
 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka,
 • nauka,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wykonywane zadania.

Działalność samorządowa

Działalność samorządowa oparta jest o uzgodniony z młodzieżą plan pracy. Znajdują się w nim stałe zadania, do których należą m.in.:

 • przygotowanie i przeprowadzanie wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego,
 • opieka nad sztandarem szkoły, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz (udział pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły jak i poza nią),
 • odwiedzanie miejsc spoczynku zmarłych uczniów i pracowników Ośrodka,
 • opiniowanie wniosków o skreślenie uczniów,
 • opieka nad Klubem Samorządu Uczniowskiego,
 • współorganizowanie Dni Otwartych.

Uczestniczymy w akcjach

Oprócz wyżej wymienionych działań, Samorząd Uczniowski uczestniczy w różnorodnych akcjach:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • „Góra Grosza”,
 • „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
 • „Zakręcona akcja” – zbiórka nakrętek od butelek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia,
 • inne, wynikające z wydarzeń, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie np. pomoc dla Nepalu po trzęsieniu ziemi.

Liczymy na to, że i w tym roku szkolnym uda nam się zgromadzić zgrany zespół uczniów, który podoła licznym zadaniom, poświęcając swój czas i pracę na rzecz naszej społeczności.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Maria Jachacz
Urszula Buglewicz