Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2

 

Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15) już od ponad 60 lat kształci młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Oferujemy 3 - letnie kierunki kształcenia zawodowego:

  1. cukiernik
  2. kucharz
  3. piekarz
  4. fryzjer
  5. ogrodnik
  6. stolarz
  7. mechanik pojazdów samochodowych
  8. magazynier logistyk
  9. kelner

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Baza dydaktyczna

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych.

Ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się biblioteka z dużym i ciekawym księgozbiorem. Mieści się w niej także Centrum Multimedialne.

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem sportowym, siłownią i salą relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na boiskach szkolnych. Tak dobre warunki przekładają się na sukcesy sportowe naszych wychowanków.

Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w Warsztatach Szkolnych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej, niektóre kierunki (piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy) mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.

Internat i wyżywienie

Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy miejsca w bezpłatnym internacie. Młodzież może korzystać z tanich i smacznych posiłków w naszej stołówce.

Zajęcia praktyczne

Pracownie do zajęć praktycznych wyposażone są w nowoczesne maszyny i pomoce dydaktyczne. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej dla wszystkich uczniów organizowane są okresowe praktyki w zakładach pracy, gdzie uczniowie zapoznawani są z organizacją pracy, parkiem maszynowym i przebiegiem procesu produkcyjnego zakładu. Z wieloma zakładami utrzymujemy stałe kontakty, młodzież znajduje tam zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Ważne
Kształcenie zawodowe
Organizowane jest również w zakładach pracy lub u rzemieślników.
Ważne
Egzaminy
Po ukończeniu trzyletniego cyklu kształcenia młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminów. Pierwszy z nich to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE w Krakowie, drugi zaś to egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Lublinie.