Stypendia szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcą może być:

 • rodzic/opiekun prawny, – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły/kolegium. - w szczególnych przypadkach

Kryteria przyznania świadczenia:

 • zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin,
 • bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 600 zł netto oraz jednocześnie wystąpienie przynajmniej 1 z poniższych okoliczności:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm
 • narkomania,
 • rodzina niepełna,
 • zdarzenie losowe.

Ustalenie wysokości dochodu

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2023.901 t.j.):

Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
Okres przyznania świadczenia:

nie krócej niż na miesiąc i nie dłużej niż na 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie dłużej niż na 9 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 ze zm.) oraz uchwała nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2014 roku poz. 2572).

Miejsce złożenia wniosku:

W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin - szkoła, do której uczęszcza uczeń.

Termin składania wniosków:

15 wrzesień 2023 r.

Wnioski do pobrania poniżej lub w pokoju 24, II piętro szkoła u p. Marzeny Łońskiej.