Deklaracja dostępności - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie

20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości pracy 65.

Data publikacji strony internetowej: 13.11.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2024 r.

Strona internetowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 13.11.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 27.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie - Marcin Rakowski, poczta@sosw1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 7476668. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt składa się z 6 budynków połączonych 3 łącznikami. Obiekt jest ukształtowany na różnych poziomach (jesteśmy w trakcie dostosowywania na potrzeby osób niepełnosprawnych).
Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dwa główne znajdują się od strony Al. Spółdzielczości Pracy. Posiadamy parking przy budynku administracyjno – żywieniowym, parking wzdłuż budynków warsztatów szkolnych (od strony ul. Węglarza) oraz duży parking od strony budynków Straży Pożarnej. Pomiędzy budynkiem administracyjno - żywieniowym a szkołą znajduje się ciąg pieszy przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest on na poziomie przyziemia co umożliwia przedostanie się samodzielne na parter szkoły, hol główny i dwa wejścia do budynku Dodatkowo w obiekcie jest 14 wejść/wyjść ewakuacyjnych. Główne wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo posiada znaczną różnicę terenu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Obiekt jest monitorowany w całości.

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind.

W budynku Ośrodka korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
W budynku szkoły, internatu, warsztatów znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynkach wchodzących w skład Ośrodka brakuje wind umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy poziomami.

Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku Ośrodka nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Ośrodka nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Ośrodka może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Ośrodka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Koordynatorzy dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jarosław Rejak: poczta@sosw1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 7476668. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej: dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie - Marcin Rakowski

Telefon: 81 7476668

e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu
Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.