Internat - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Internat

Internat

Internat

Internat jest integralną częścią naszej placówki, mieszkają w nim przede wszystkim uczniowie spoza Lublina chociaż w szczególnych sytuacjach losowych także z terenu miasta. Pracuje we wszystkie dni nauki szkolnej oraz weekendy. Pobyt w internacie jest bezpłatny, jedyne koszty to odpłatność za wyżywienie.

Organizacja

Mieszkańcy podzieleni są na grupy, z każdą pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra wychowawców, w większości to nauczyciele dyplomowani. W internacie pracują również panie psycholog i pedagog wspierające kadrę pedagogiczną oraz młodzież w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów. Z ich porad i wsparcia mogą korzystać również rodzice i opiekunowie.

Każda grupa ma do dyspozycji funkcjonalne, dobrze wyposażone oraz estetycznie urządzone pomieszczenia mieszkalne oraz świetlicę, w której koncentruje się duża część codziennych zajęć. Pokoje są 3 – 4 osobowe, każdy segment mieszkalny ma również łazienkę i toaletę. W najbliższej przyszłość planowany jest generalny remont wszystkich sanitariatów, obecnie jedna z grup może cieszyć się taką nowoczesną, przystosowaną do potrzeb mieszkańców łazienką.

Praca każdej grupy przebiega zgodnie z opracowanym planem, który uwzględnia potrzeby, zainteresowania i możliwości podopiecznych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny. Wszyscy pracownicy naszej placówki dbają, aby mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie, mieli możliwość właściwego przygotowania się do lekcji, rozwijania zainteresowań i pasji, pożytecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Imprezy i uroczystości

W internacie dzieje się naprawdę dużo. Organizowane są ciekawe zajęcia edukacyjne i wychowawcze, imprezy, uroczystości, konkursy, wycieczki, zabawy, zawody sportowe itp. Możemy poszczycić się tym, że przez wiele lat wypracowaliśmy pewne formy pracy, które są już naszą tradycją, i które przynoszą pozytywne efekty nie tylko w czasie pobytu w internacie, ale także w dorosłym, samodzielnym życiu naszych podopiecznych.

Zdrowy styl życia

Bardzo wiele miejsca poświęcamy na sprawy związane z promocją zdrowego stylu życia. Dzięki staraniom wielu wychowawców nasza placówka może poszczycić się Wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

Wychowawcy na co dzień realizują wiele własnych programów i cykli zajęć, które w znaczący sposób wpływają na właściwy rozwój podopiecznych, wzbogacają i uzupełniają działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia w społeczeństwie. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna i obejmuje szeroką gamę zagadnień takich m.in. jak: profilaktyka zachowań ryzykownych, ekologia, wychowanie przez teatr, wychowanie przez czytanie, zajęcia kulinarne, sportowe, turystyczne, rękodzielnicze i inne.

Koła zainteresowań

Dużą zasługę w podnoszeniu jakości pracy jak i uatrakcyjnianiu wychowankom pobytu w internacie mają działające w nim koła zainteresowań:

  • ekologiczne
  • teatralne
  • koło PCK
  • sportowe
  • kulinarne „Młodej Gosposi”
  • patriotyczne
  • turystyczne

Wolontariat

Ciekawą formą pracy wychowawczej internatu jest propagowanie wśród naszych podopiecznych idei wolontariatu. Stanowi ona znakomitą przestrzeń do kształtowania i utrwalania społecznie pożądanych postaw takich jak odpowiedzialność, empatia, współdziałanie i poświęcenie. Od wielu lat wychowankowie pracują i są wysoko oceniani przez kierownictwo oraz pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

Młodzieżowa Rada Internatu

Na terenie internatu działa prężnie Młodzieżowa Rada Internatu, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup. Rada inicjuje wiele ciekawych imprez, akcji charytatywnych, uroczystości. Rada stanowi ważny element wychowawczy, uczy odpowiedzialności i samodzielności, daje także młodzieży poczucie sprawczości.

Na co dzień współpracujemy z różnorodnymi instytucjami i organizacjami, które wspierają nasze wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze działania, a jednocześnie dają możliwość szerszego prezentowania naszych osiągnięć. Stanowią doskonałą formę promocji placówki wśród mieszkańców miasta i regionu.

Nasi podopieczni wraz z opiekunami wielokrotnie brali udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. Oferta naszego internatu była zawsze wysoko oceniana przez organizatorów i uczestniczących w nich mieszkańców.

Świetlica szkolna

Na terenie internatu działa również świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicowych ma możliwość spędzenia czasu przed i po lekcjach w sposób atrakcyjny i pożyteczny pod opieką wychowawców internatu.