Wyprawka szkolna - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (dawna nazwa programu to: Wyprawka szkolna).

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych* i materiałów ćwiczeniowych** w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

materiał edukacyjny to:

 1. materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
 2. materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu – mający postać papierową lub elektroniczną;

** materiał ćwiczeniowy - to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Na podst. art. 3 pkt 24 lit. a) i b) oraz art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2022.2230),

Dla kogo

W latach szkolnych 2023/2024 - 2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r.poz.900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz.1116).

Kwoty dofinansowania

Kwota dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia wynosi:

do kwoty 225 zł:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty 390 zł:

W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły wielozawodowej I stopnia.

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 14/7/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 lipca 2023 r.

Wnioski można składać do dnia 5 września 2023 r.

Razem z wnioskiem należy złożyć deklarację o formie zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników szkolnych, (przelew na konto lub autowypłata).
Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu imiennego o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Termin składania faktur VAT (rachunków, paragonów imiennych) upływa 3 listopada 2023.