Piekarz - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Piekarz

Ważne
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie piekarza uczeń nauczy się:

 • produkować – wypiekać pieczywo – chleb i bułki z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i ewentualnie mikrododatków, o jakości oczekiwanej przez konsumenta.
 • przygotować ciasto w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzać jego fermentację z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, uformować ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki.
 • wypiekać przy pomocy pieca piekarskiego z zachowaniem zasad technologicznych, wyrośnięte, uformowane pieczywo,
 • przekazywać do magazynu wyrobów gotowych pieczywo po wypieku.
 • obsługiwać maszyny, urządzenia, piece oraz aparaturę kontrolno- pomiarową S
 • dokonać oceny organoleptycznej, polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i procesu wypieku.
 • dbać o czystość magazynów, pomieszczeń produkcyjnych oraz sprzętów, np.: dzieży, koszyków, foremek, blach.

Nauka w zawodzie piekarza trwa 3 lata i polega na wytwarzaniu różnego rodzaju asortymentu pieczywa: chleb, bułki, rogale, chałki itp

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

Teoretycznych:

 • przedmioty zawodowe
 • przedsiębiorczość 

PRAKTYCZNYCH:

 • w Warsztatach Szkolnych
 • w zakładach pracy

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

 1. magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 2. przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
 3. dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 4. przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
 5. ekspedycji gotowych wyrobów
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w: małych, średnich i dużych piekarniach oraz cukierniach, halach produkcyjnych i magazynach wyrobów gotowych.

Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.