Mechanik pojazdów samochodowych - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Mechanik pojazdów samochodowych

Ważne
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie
Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05 przygotowany jest do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza obsługę, konserwację, diagnostykę i naprawę systemów i układów stosowanych w pojazdach samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów.

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • ocenianie stanu technicznego systemów i układów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw mechanizmów pojazdów samochodowych,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego,
 • wykonywanie działań związanych z obsługą techniczną pojazdów samochodowych,
 • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,
 • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,
 • przeprowadzanie kontroli poprawności wykonanych prac obsługowo-naprawczych,
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,
 • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych.

Do dodatkowych działań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych może należeć podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwentom szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zatrudnienie oferują:

 • prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne z branży motoryzacyjnej.

Miejscem zatrudnienia mechanika pojazdów samochodowych mogą być:

 • warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce,
 • obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych,
 • stacje serwisowe pojazdów samochodowych,
 • stacje obsługi pojazdów samochodowych,
 • firmy ubezpieczeniowe prowadzące ubezpieczenia komunikacyjne i likwidacje szkód oraz wykonujące ekspertyzy techniczne (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień),
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień),
 • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • firmy zajmujące się transportem towarów,
 • firmy zajmujące się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.
Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, po ukończeniu której uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. W dalszej kolejności może kontynuować naukę w szkole wyższej. Po ukończeniu stosownych kursów i uzyskaniu dodatkowych uprawnień może prowadzić okresowe, obowiązkowe badania techniczne pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz wykonywać ekspertyzy techniczne jako rzeczoznawca.
Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.