Magazynier - logistyk - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Magazynier - logistyk

Ważne
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPL.01. Obsługa magazynów
Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Ponadto wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: teoretycznych - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktycznych w Warsztatach Szkolnych i w zakładach pracy.

Ważne
Egzamin OKE
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.
Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
  • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
  • sklepy, hurtownie, składy, firmy handlowe różnych branż,
  • centra logistyczne,
  • firmy spedycyjne

Magazynier – logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.

Ważne
Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.