Internackie Koło Sportowe - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Article heading icon

Internacie Koło Sportowe

Nasz cel

Celem działania IKS jest rozwijanie aktywności ruchowej młodzieży mieszkającej w internacie. Powszechnie wiadomo, że sport, a szczególnie dyscypliny zespołowe mają przemożny wpływ na kształtowanie woli, siły, odporności i charakteru młodzieży. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Uczniowie starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swojego wolnego czasu nie chcą spędzić przed telefonem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne.

Dla kogo

Dlatego właśnie koło sportowe działające w internacie ma charakter otwarty dla każdego wychowanka internatu, który chciałby spróbować swoich sił w danej dyscyplinie sportowej, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Rywalizacja sportowa w oparciu o przestrzeganie określonych zasad i reguł to ważny element uspołecznienia w sferze rewalidacyjnej. Elementem dowartościowującym są oczywiście towarzyszące rywalizacji wyróżnienia i nagrody. Ponadto rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami internackimi wzmacnia identyfikację z własną grupą oraz poczucie wspólnoty.

Planowane działania w ramach IKS w roku szkolnym 2023/2024:

  • Organizacja turnieju o Mistrzostwo Internatu w Tenisie Stołowym
  • Organizacja turnieju o Mistrzostwo Internatu w Piłce Halowej
  • Zawody sportowe w rzutki
  • Motywowanie do podjęcia regularnej aktywności fizycznej
  • Motywowanie do zmiany nawyków żywieniowych