Wyprawka szkolna 2019


Wyprawka szkolna 2016/17

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, informuje, iż wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej placówki mogą skorzystać z Rządowego Program Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna 2019".

W ramach programu istnieje możliwość zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych*, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

W bieżącym roku szkolnym uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są między innymi uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. W przypadku naszej placówki są to wszyscy uczniowie.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu wyprawka szkolna w terminie do dnia 4 września 2019 r. Termin ustalony został zarządzeniem nr 1/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Akt prawny:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342).

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub TUTAJ.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły u p. A. Królik lub w pokoju 24, II piętro u p. M. Łońskiej.

Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po uprzednim przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT lub rachunek imienny wystawiony na ucznia.

W przypadku uczniów Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I Stopnia nr 2 dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od kształcenia ogólnego, oraz podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku naszej szkoły są to podręczniki umieszczone w szkolnym zestawie podręczników.

W Szkole Branżowej kwota dofinansowania zakupu podręczników wynosi 390 złotych

W przypadku uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od edukacji, wczesnoszkolnej, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty, oraz kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych i innych opracowań wskazanych przez nauczyciela a także materiałów edukacyjnych.

*Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kwota, dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić 225 złotych

Zwrot kosztów poniesionych na zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, oraz osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnim uczniom, nastąpi po przedłożeniu dowodu ich zakupu. Dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), lub rachunek, paragon imienny.

Termin składania faktur (paragonów imiennych) upływa 15 listopada 2019.

Zwrot kosztów poniesionych na zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dokonywany zostanie w formie przelewu na konto ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna lub w formie auto wypłaty. Po przedłożeniu odpowiedniej deklaracji.

Do pobrania:

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40