Wyprawka szkolna 2018


Wyprawka szkolna 2016/17W związku z podpisaniem w dniu 17 września 2018 r. przez Radę Ministrów Uchwały Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka Szkolna”, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, informuje, iż wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej placówki mogą skorzystać z Rządowego Program Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna 2018".

W bieżącym roku szkolnym uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są między innymi uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. W przypadku naszej placówki są to wszyscy uczniowie.
Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka Szkolna 2018” w terminie do dnia 9 listopada 2018.

W przypadku uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I Stopnia nr 2 dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od kształcenia ogólnego, oraz podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku naszej szkoły są to podręczniki umieszczone w szkolnym zestawie podręczników.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Szkole Branżowej, dofinansowanie zakupu podręczników wynosi 390 złotych

W przypadku uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od edukacji, wczesnoszkolnej, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty, oraz kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych i innych opracowań wskazanych przez nauczyciela a także materiałów edukacyjnych.

*Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej


W Szkole Przysposabiającej do Pracy, dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić 225 złotych 

Zwrot kosztów poniesionych na zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, oraz osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu dowodu ich zakupu.
Dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), lub rachunek, paragon imienny.

Termin składania faktur (paragonów imiennych) upływa 9 listopada 2018.

Zwrot kosztów poniesionych na zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dokonywany jest w formie przelewu na konto ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna lub w formie auto wypłaty. Po przedłożeniu odpowiedniej deklaracji.

Wnioski do pobrania:

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40