Wyprawka szkolna 2017


Wyprawka szkolna 2016/17W związku z podpisaniem w dniu 26 lipca 2017 r. przez Radę Ministrów Uchwały Nr 115/2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, informuje, iż wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej placówki mogą skorzystać z Rządowego Program Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna 2017".

W bieżącym roku szkolnym uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są między innymi uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. W przypadku naszej placówki są to wszyscy uczniowie.
Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu wyprawka szkolna w terminie do dnia 6 września 2017 r.

  • Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.
  • Oświadczenie na zgodę o przetwarzanie danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w przypadku przyznania świadczenia dostepne w sekretariacie szkoły lub tutaj.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły u p. M. Górskiej lub w pokoju 24, II piętro u p. M. Łońskiej. Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po uprzednim przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT lub rachunek imienny wystawiony na ucznia.

W przypadku uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od kształcenia ogólnego, oraz podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku naszej szkoły są to podręczniki umieszczone w szkolnym zestawie podręczników.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Szkole Branżowej, dofinansowanie zakupu podręczników wynosi 390 złotych

W przypadku uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dofinansowanie obejmuje zakup podręczników od edukacji, wczesnoszkolnej, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty, oraz kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych i innych opracowań wskazanych przez nauczyciela a także materiałów edukacyjnych.

*Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej

W Szkole Przysposabiającej do Pracy, dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić 225 złotych 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W BRANŻOWEJ SZKOLE WIELOZAWODOWEJ SPECJALEJ I STOPNIA NR 2 W LUBLINIE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 15 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W LUBLINIE


*art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 .r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40