Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym dla uczniów z autyzmem i dla uczniów poruszających się na wózkach.
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.
Kształcenie tych uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Klasy liczą do 8 uczniów.
Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.
W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno – kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. 

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces przez:

 • doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną;
 • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;
 • korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej;
 • rozwijanie myślenia;
 • korygowanie niepożądanych zachowań;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;
 • wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia;
 • doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających;
 • wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • doskonalenie umiejętności bycia asertywnym.

Rewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualnaRewalidacja indywidualna

Wychowanie fizyczne – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni i na terenach sportowych Ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w OLIMPIADZIE SPECJALNEJ, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne

Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy.

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywnośćZajęcia kształtujące kreatywność


Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

Zajęcia plastyczne - usprawniają manualnie uczniów. Dzięki nim uczniowie poznają różne techniki plastyczne i wykorzystują je w praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły. Uczniowie biorą też udział w konkursach plastycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajowych, na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia wokalno – muzyczne – pomagają zdobywać wiedzę o muzyce, muzykach, instrumentach muzycznych. Uczą podstaw gry na instrumentach, tekstów piosenek, śpiewu i przygotowują się do występów. Uczniowie występują bardzo często uatrakcyjniając imprezy i uroczystości szkolne, także te plenerowe. Biorą udział w licznych konkursach.

Zajęcia teatralne – pozwalają uczniom na rozwijanie własnych talentów i zdolności. Młodzież min. poznaje różne techniki teatralne i pracuje tymi technikami. Rozwija swoją mowę i słownictwo. Uczy się występować przed publicznością. Swoje artystyczne dokonania młodzież prezentuje podczas uroczystości szkolnych, plenerowych oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.

Religię


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie pod opieką nauczycieli dbają o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

PRACE STOLARSKIE - odbywają się w pracowni stolarskiej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W zajęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych:

 • technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami,
 • materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Nauczyciele przedmiotu przysposobienia do pracy z wielkim zaangażowaniem poszukują ciekawych form pracy z uczniem niepełnosprawnym. Uczestniczą w różnych formach dokształcania. Starają się, aby zajęcia były atrakcyjne, a jednocześnie stwarzały możliwości rozwoju uczniów. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy i konkursy.

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do PracySzkoła Przysposabiająca do Pracy

Zdjęcia: Ewa Flis, Maria Furtak

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40