Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Cele podejmowanych działań:

 • stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju;
 • współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem, dietetykiem);
 • uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną;
 • zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu;
 • dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek;
 • budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole;
 • rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu;
 • rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska;
 • dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów;
 • kształtowanie przekonania, że szkoła to miejsce pracy, w którym należy dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych;
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie;
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, sąd rejonowy, przychodnie);
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej;
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Certyfikaty:

 • 21 czerwca 2016 roku otrzymaliśmy Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Placówka została włączona do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Oficjalnego wręczenia Miejskich Certyfikatów dokonał pan Prezydent Krzysztof Żuk 18.X.2016 na Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.
 • 23 października 2019 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z rąk pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty nasza placówka została wyróżniona Wojewódzkim Certyfikatem Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie.

Szczegóły programu:
http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/miejska-siec-szkol-promujacych-zdrowie/

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy