Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Cele podejmowanych działań:

 • stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju;
 • współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem, dietetykiem);
 • uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną;
 • zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu;
 • dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek;
 • budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole;
 • rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu;
 • rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska;
 • dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów;
 • kształtowanie przekonania, że szkoła to miejsce pracy, w którym należy dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych;
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie;
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, sąd rejonowy, przychodnie);
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej;
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Harmonogram działań na rok szkolny 2018/19


Szczegóły programu:
http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/miejska-siec-szkol-promujacych-zdrowie/

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40