Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne

(szkoły prowadzone przez M. Lublin)


1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół, oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto; przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia
 • stypendiumniepełnosprawności
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby
 • wielodzietności
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • rodziny niepełnej
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

4. Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć:

 • Wniosek
 • Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1) należy przyjmować wnioski zawierające informację, iż strona zapoznała się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych.

6. Wszystkie rubryki koloru białego należy czytelnie wypełnić. Jeśli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Nie należy wypełniać rubryk koloru szarego. We wniosku należy podać (wpisać) liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące. Należy wpisywać stopień pokrewieństwa bez podawania danych wrażliwych np. ojciec, matka, brat, córka,

7. Wnioskodawca wraz w wnioskiem składa stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

8. Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2017.1769-j.t. ze zmianami):

Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

9. Każde złożone oświadczenie musi zawierać klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
„Jestem świadoma (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

10. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.

11. Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy, jako:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020.

 Wnioski do pobrania poniżej lub w pokoju pedagoga (skrzydło administracji) u p. Marzeny Łońskiej


Do pobrania:

 

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy