PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
6. Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Ustala, dostosowuje procedury do zmieniających się wymogów reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 oraz nadzoruje ich przestrzeganie.
1. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Systematycznie przekazuje rodzicom informacje o funkcjonowaniu Ośrodka w warunkach pandemii koronawirusa, obowiązujących procedurach i konieczności ich bezwzględnego przestrzegania.
3. Ustala zakres obowiązków pracowników związanych z zapewnieniem właściwych warunków sanitarnych w placówce wynikających z pandemii / dezynfekcja pomieszczeń Ośrodka, sprzętu itp. /
4. Zapewnia pracownikom płyny dezynfekujące. Płyny do dezynfekcji rąk, umieszczone są w ustalonych miejscach: przy wejściu do budynku Ośrodka, przy wejściu do szkoły, internatu, warsztatów szkolnych oraz budynku administracyjno – żywieniowego. W widocznych miejscach zawieszone zostały stosowne instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk.

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia wyposażone w zestaw ochronny: fartuch ochronny, maseczki , rękawiczki.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

Dla bezpieczeństwa pracownik wykonuje pracę w rękawiczkach oraz dba o właściwą higienę rąk. Unika dotykania okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
• Wykonując prace porządkowe pracownik często wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
• Zachowuje przy pracy szczególną ostrożność. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady
i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą
z detergentem.
• Wszystkie przydzielone obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.


2. Obowiązki intendentki i personelu kuchni

Personel rygorystycznie przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
• Utrzymuje wysoki poziom czystości i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu oraz opakowań produktów.
• Po zakończonej pracy personel kuchni gruntownie dezynfekuje wszystkie powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego.
• Magazynierka dba o czystość magazynu spożywczego i tylko ona lub osoba wskazana przez Dyrektora ma dostęp do magazynu.
• Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren SOSW nr 1, towar zostawia w ustalonym miejscu.
• Personel w szczególny sposób dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym. Do prac używa rękawiczek jednorazowych.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.

3. Obowiązki nauczyciela:

Pracuje według ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem ustalonych procedur:
Wyjaśnia uczniom procedury obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.
• Właściwie organizuje pracę uczniów unikając większych ich skupisk w jednym pomieszczeniu lub przy jednym stanowisku do nauki.
• Dąży do zachowania dystansu społecznego z innymi w każdej przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 metra jednocześnie nakłaniając do tego uczniów.
• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• W pomieszczeniach wspólnych nosi maseczkę ochronną.
• Egzekwuje od uczniów przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z pandemii
/w szczególności zasady ddm/
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.

4. Wydawanie i spożywanie posiłków

Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zostały wprowadzone zasady wynikające z reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
• Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonych godzinach według ustalonego harmonogramu w celu ograniczenia jednorazowej ich liczby na stołówce do 50 osób. Przed wejściem do stołówki szkolnej zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Nadzoruje to dyżurny wychowawca. Przed stołówką znajdują się trzy stanowiska do dezynfekcji rąk.
• Blaty stołów, krzesła, podłoga są dezynfekowane przez wyznaczony personel zgodnie
z ustalonym grafikiem.
• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 65°C lub je wyparzać w temperaturze min. 85°C.
• Personel kuchenny oraz pomocniczy ogranicza do niezbędnego minimum kontakt z uczniami przebywającymi na praktykach oraz osobami korzystającymi z wyżywienia.

IV. PRACA OŚRODKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

A . W zakresie warunków sanitarnych

W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną, izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
• Konieczne jest stałe motywowanie kadry i uczniów do stosowania środków ochrony osobistej (maseczki rękawiczki) oraz trzymanie dystansu społecznego.
• W tym czasie warto zrezygnować z biżuterii / pierścionki, bransoletki /, które utrudniają prawidłową dezynfekcję rąk.
• Podczas niezbędnych czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do młodzieży należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy i uczniowie powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

B. W zakresie prowadzenia zajęć

Zaleca się organizowanie zajęć w sposób bezpieczny dla siebie i uczniów / odpowiednie ustawienie ławek, wydzielenie strefy dla nauczyciela, wietrzenie sal, dezynfekcja pomocy
i sprzętu itp. /
• Gdy tylko jest to możliwe zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach.
• Należy bezwzględnie wdrażać młodzież do unikania zachowań typu: wymiana uścisków na powitanie, picie z jednej butelki, skupianie się w dużych grupach itp

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁY W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
• W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół
i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

• Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

• Pracownik, który zaobserwuje u ucznia objawy grypopochodne (duszności, kaszel, gorączkę) w trybie natychmiastowym izoluje go od reszty klasy/grupy w izolatce (internat pokój 207).
• Pracownik bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie rodziców. Opiekun/rodzic jest obowiązany
w jak najszybszym czasie odebrać własnym transportem ucznia.
• Uczeń pozostaje pod opieką pracownika, który w razie pogarszającego się stanu zdrowia podopiecznego dzwoni na telefon alarmowy 112.
• Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
• Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).
• W przypadku potwierdzenia zakażeniem nauczyciel/wychowawca sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w ośrodku wspólnie z osobą chorą.

VI. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby tzw. trzecie / w tym rodzice / wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

• Wykonując codzienne prace porządkowe należy szczególną uwagę zwrócić na dezynfekcję klas szkolnych i znajdującego się w nich sprzętu, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
• Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
• Na terenie szkoły należy zapewnić miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych masek, rękawiczek.


VII. ZASADY ZAKWATEROWANIA I POBYTU W OŚRODKU

Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnej zasady, że do internatu posyła wyłącznie zdrowe dziecko.
• W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę występowania u ucznia objawów chorobowych, wychowawca ma obowiązek odizolować chorego zapewniając bezpieczeństwo (strefa izolacji)
i natychmiast poinformować o tym rodzica/opiekuna i Dyrektora. Rodzic zobowiązany jest odebrać własnym transportem swoje dziecko. W przypadku informacji o koronawirusie Dyrektor zawiadamia sanepid i postępuje zgodnie z jego wskazówkami.
• Wchodząca do budynku młodzież, nauczyciele i inni pracownicy a także rodzice są każdorazowo zobowiązani do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
• Z pomieszczeń wspólnych Internatu usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować.
• Zaleca się w kontaktach społecznych zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczki.
• Wszyscy mieszkańcy i pracownicy Internatu są zobowiązani do częstego mycia rąk wg. rozmieszczonych w budynku instrukcji: mydłem i wodą i/lub zdezynfekować je.
• W świetlicach Internatu oraz sypialniach na bieżąco należy dbać o czystość powierzchni blatów, klamek oraz przedmiotów często dotykanych.
• Zaleca się częste wietrzenie pokoi sypialnianych i uczelnianych.
• Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.


VIII. ZASADY DODATKOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

Pracownicy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.
• Pracownicy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum.
• Nauczyciele i wychowawcy prowadzą edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych, w tym COVID – 19.
• Nauczyciele i wychowawcy nadzorują przestrzeganie przez uczniów ustalonych procedur.
• Nauczyciele i wychowawcy na bieżąco monitorują stan zdrowia uczniów.
• Pracownicy obsługi odkażają 2 razy dzienne specjalistycznymi środkami dezynfekującymi powierzchnie płaskie (stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, włączniki światła).

IX. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI NAUKI I OPIEKI W SOSW NR 1 DLA RODZICÓW:

Przed wysłaniem ucznia do Ośrodka rodzic ma obowiązek zmierzenia dziecku temperatury ciała.
• Nie posyła dziecka do Ośrodka jeżeli u dziecka stwierdzi podwyższoną temperaturę (powyżej 37 stopni) oraz jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji a dziecko jest niezaszczepione.
• Przekazuje niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka. Informuje
w szczególności o tym, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
• Przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym
o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji, nie podawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust
i nosa podczas kichania czy kasłania. W miarę możliwości wyposaża go w odpowiednie środki: maseczki, żele do dezynfekcji rąk czy chusteczki antybakteryjne.
• Zezwala na mierzenie temperatury u ucznia/wychowanka podczas jego pobytu w Ośrodku.
• Wchodząc na teren Ośrodka rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust maseczką. Po odprowadzeniu dziecka do szatni, klasy, świetlicy mogą przebywać tylko w wyznaczonej „bezpiecznej strefie rodzica”
• Na początku roku szkolnego wypełniają „Deklarację rodzica / opiekuna – Covid-19”

DLA UCZNIA:
Rzetelnie informuj o swoim stanie zdrowia.
• Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o to zakażenie nie przyjeżdżaj do Szkoły/Internatu.
• Wypełniaj polecenia nauczyciela/wychowawcy związane z zaleceniami higieniczno – sanitarnymi związanymi z zagrożeniem COVID.
• Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w Internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
• Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Ośrodka podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
• Ogranicz korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
• Ogranicz kontakty z innymi uczniami przebywającymi na terenie Ośrodka W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. Noś maseczkę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2.1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2.2. Procedury obowiązują wszystkich uczniów/ wychowanków, nauczycieli oraz rodziców.
2.3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Lublin, dnia 20-09-2020 Marcin Rakowski
DYREKTOR SOSW Nr 1

DO POBRANIA: Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego COVID-19

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy