PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493).
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 7. Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, znajduję się przy wejściu do budynku szkoły. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk na stanowisku przed każdym wejściem do poszczególnych budynków t.j. budynku szkoły, internatu, warsztatów,   oraz budynku administracyjno- żywieniowego.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem ucznia do szkoły.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki , rękawiczki. Jeśli uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję przedmiotów do nauczania.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować lub gdy usunięcie nie jest możliwe wyłączyć pomieszczenie
  z użytkowania.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
 • Personel kuchenny oraz pomocniczy ogranicza do niezbędnego minimum kontakt z uczniami przebywającymi na praktykach oraz pozostałym personelem.

2. Obowiązki intendentki i personelu kuchni

 • Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.
 • Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka.
  W związku z tym dokonuje odpowiednich pomiarów wynikających z procedur HACCAP.
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren SOSW nr 1, towar zostawia za drzwiami.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.

3. Obowiązki nauczycieli:

Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne.

 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z pomieszczeń stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub przy jednym stanowisku do nauki.
 • Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.

4. Wydawanie i spożywanie posiłków

 • Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników i uczniów. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno- higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 • Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonych godzinach. Według ustalonego harmonogramu.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
  i higienicznego spożycia posiłku.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 65°C lub je wyparzać w temperaturze min. 85°C. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

IV. PRACA OŚRODKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

A . W zakresie warunków sanitarnych

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 • Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji.
 • Uwrażliwienie kadry i uczniów na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek).
 • Należy zrezygnować z biżuterii nie nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, które utrudniają prawidłową dezynfekcję rąk.
 • W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez prowadzących zajęcia.
 • Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do młodzieży należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 • Pracownicy powinni zostać poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.
 • W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje obowiązki na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

B. W zakresie prowadzenia zajęć

 • Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych i wychowawczych.
 • Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach.
 • Informowanie młodzieży w sposób dostosowany do ich potrzeb o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁY W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

 • W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

 • Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

 • Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 • Pracownik, który zaobserwuje u ucznia objawy grypopochodne (duszności, kaszel, gorączkę) w trybie natychmiastowym izoluje go od reszty klasy/grupy w izolatce (internat pokój 207).
 • Pracownik bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie rodziców. Opiekun/rodzic jest obowiązany
  w jak najszybszym czasie odebrać własnym transportem ucznia.
 • Uczeń pozostaje pod opieką pracownika, który w razie pogarszającego się stanu zdrowia podopiecznego dzwoni na telefon alarmowy 112.
 • Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).
 • W przypadku potwierdzenia zakażeniem nauczyciel/wychowawca sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w ośrodku wspólnie z osobą chorą. 

VI. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

VII. ZASADY ZAKWATEROWANIA I POBYTU W OŚRODKU

 • Przed przyjazdem do Ośrodka rodzic każdorazowo przekazuje „Deklarację rodzica/opiekuna prawnego – COVI -D”
 • W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę występowania u ucznia objawów chorobowych, wychowawca ma obowiązek odizolować chorego zapewniając bezpieczeństwo (strefa izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica/opiekuna i Dyrektora. Rodzic zobowiązany jest odebrać własnym transportem swoje dziecko. Jednocześnie dyrektor lub wskazana przez niego osoba zawiadamia odpowiednie służby.
 • Obowiązuje zakaz odwiedzin.
 • Wchodząca do budynku młodzież i pracownicy oraz nauczyciele są każdorazowo zobowiązani do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
 • Wychowankowie internatu nie przywożą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i rzeczy.
 • Z pomieszczeń wspólnych Internatu usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.
 • Zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami na terenie całego Ośrodka.
 • Wszyscy mieszkańcy i pracownicy Internatu są zobowiązani do częstego mycia rąk wg. rozmieszczonych w budynku instrukcji: mydłem i wodą i/lub zdezynfekować je.  
 • Ogranicza się opuszczanie swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku do niezbędnego minimum.
 • Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie Internatu.    
  W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie i należy zachować odległości min. 1.5 m od rozmówcy.
 • Uczniowie mogą wyjść z Internatu wyłącznie na zajęcia szkolne, grupowe zajęcia pozalekcyjne lub inne za zgodą rodzica lub wychowawcy . Każde wyjście i powrót wpisane zostają w rejestr.
 • W świetlicach Internatu oraz salach lekcyjnych Ośrodka należy dezynfekować co 30 minut powierzchnie blatów, klamki oraz przedmioty często dotykane.
 • Zaleca się częste wietrzenie swojego pokoju.
 • Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • W łazience może przebywać max 2 osoby.

 

VIII. ZASADY DODATKOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

 • Pracownicy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.
 • Pracownicy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum.
 • Wychowawcy i nauczyciele prowadzą edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych, w tym COVID – 19.
 • Wychowawcy i nauczyciele kontrolują i korygują przestrzeganie sanitarnych zasad postępowania przez młodzież.
 • Wychowawcy oraz nauczyciele na bieżąco monitorują stan zdrowia uczniów.
 • Pracownicy obsługi odkażają 2 razy dzienne specjalistycznymi środkami dezynfekującymi powierzchnie płaskie (stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, włączniki światła).

IX. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI NAUKI I OPIEKI W SOSW NR 1

DLA RODZICÓW:

 • Przed wysłaniem ucznia do Ośrodka rodzic ma obowiązek zmierzenia dziecku temperatury ciała.
 • Nie posyła dziecka do Ośrodka jeżeli u dziecka stwierdzi podwyższoną temperaturę (powyżej 37 stopni) oraz jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Przekazuje niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby nauczyciel lub wychowawca mógł zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu. Informuje w szczególności o tym, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania. Pozostaw numer telefonu do kontaktu.
 • Zezwala na mierzenie temperatury u ucznia/wychowanka podczas jego pobytu w Ośrodku.
 • Wchodząc na teren Ośrodka rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust maseczką lub przyłbicą. Po odprowadzeniu dziecka do szatni, klasy, świetlicy mogą przebywać tylko w wyznaczonej „bezpiecznej strefie rodzica”.
 • Wypełnia deklarację „Deklarację rodzica/opiekuna prawnego – COVI -D”

DLA UCZNIA:

 • Rzetelnie informuje o swoim stanie zdrowia.
 • Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o to zakażenie nie przyjeżdżaj do Szkoły/Internatu.
 • Wypełniaj polecenia nauczyciela/wychowawcy związane z zaleceniami higieniczno – sanitarnymi związanymi z zagrożeniem COVI-D.
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w Internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Ośrodka podczas obowiązywania stanu epidemii, przestrzegaj tych zasad.
 • Ogranicz korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
 • Ogranicz kontakty z innymi uczniami przebywającymi na terenie Ośrodka
 • W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują wszystkich uczniów/ wychowanków, nauczycieli oraz rodziców.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 1. DO POBRANIA:

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy