Zarządzenie nr 4/2021
p.o. Dyrektora SOSW nr 1 w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie trybu nauczania w warunkach
pandemii COVID - 19

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

Od dnia 19 kwietnia 2021 roku nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy będzie odbywała się dla wszystkich uczniów w formie stacjonarnej.

Od dnia 19 kwietnia 2021 roku nauka w Szkole Branżowej będzie odbywała się w systemie hybrydowym (przemiennie co tydzień wyznaczone klasy).

Internat SOSW nr 1 w Lublinie od dnia 18 kwietnia 2021 roku przechodzi w tryb pracy stacjonarnej.

Tryb zdalnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów, którzy będą nim objęci opisany jest w Zarządzeniu nr 16/2020 z dnia 25 października 2020 r. oraz w Regulaminie Pracy w Trybie Zdalnym z dnia 16 października 2020 r.

Przyjęte zmiany organizacyjne pozwolą na realizację podstawy programowej.

Konsultacje z rodzicami będą odbywały się w trybie zdalnym i stacjonarnym.

Zespół psychologiczno – pedagogiczny będzie pracował w systemie stacjonarnym według przyjętego grafiku.

Nauczyciele mają możliwość prowadzenia nauczania zdalnego na terenie szkoły.

Obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych (zdalnych) odnotowuje się wyborem opcji COVID19.

p.o. Dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie
Marcin Rakowski

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy