Zarządzenie nr 3/2021
p.o. Dyrektora SOSW nr 1 w Lublinie z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia zmiany trybu nauczania w warunkach
pandemii COVID

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15-02-2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszenie zajęć stacjonarnych zostaje przedłużone do odwołania.

  1. Dla uczniów Szkoły Branżowej będą organizowane zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym – co dwa tygodnie według opracowanego grafiku. Pozostałe lekcje – będą odbywały się zdalnie według obowiązującego planu.
  2. Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
  3. Dla uczniów, którzy są spoza Lublina a będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych stacjonarnych i lekcjach stacjonarnych – zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie Ośrodka.
  4. Dla pozostałych uczniów, w tym terminie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane będą w trybie zdalnym - który został opisany w Zarządzeniu nr 16/2020 z dnia 25 października 2020 r.
  5. Przyjęte zmiany organizacyjne pozwolą na realizację podstawy programowej.
  6. Konsultacje z rodzicami będą odbywały się tylko w trybie zdalnym do odwołania.
  7. Nauczyciele mają możliwość prowadzenia nauczania zdalnego na terenie szkoły.
  8. Obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych (zdalnych) odnotowuje się wyborem opcji COVID19.
  9. Zespół psychologiczno – pedagogiczny będzie pracował w systemie stacjonarnym według przyjętego grafiku.

p.o. Dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie
Marcin Rakowski

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy