PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - PROJEKT

Od maja 2017 r. w Ośrodku rozpoczęliśmy realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowany przez Gminę Lublin w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowaniem projektu w ramach UE objęta została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 w zawodach: cukiernik i piekarz.

Projekt w zakresie:

 1. zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 2. współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 3. wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 4. dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 5. wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 6. wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
 7. programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;


Zadania projektowe zaplanowane do realizacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 15.

Zadanie 1 - Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.
Zadanie 2 - Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zadanie 5 - Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
Zadanie 6 - Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Realizacja powyższych zadań dobrze przygotuje naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej, a dodatkowe kwalifikacje, jakie pozyskają w ramach realizacji zadań projektu, zwiększą ich szanse na nowym rynku pracy.

Koordynatorzy projektu: Wiesława Smala, Iwona Klukowska-Fryc


REALIZACJA PROJEKTU

PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - ZADANIA 2017/2018

ZADANIA ZREALIZOWANE I ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Zadanie 1 - Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.

W lipcu 2017r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych u pracodawców. Praktyki dla uczniów zawodu cukiernik odbywały się w lubelskich cukierniach: Cukiernia „Nina”, Cafe Mari, „Cukiernia Staropolska”. Uczniowie zawodu piekarz odbyli miesięczne praktyki zawodowe w piekarni EUROPIEK.

Zadanie 2 - Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Od października nauczyciele zawodu – cukiernik i piekarz będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i kursach, mających na celu zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, które wykorzystają w pracy z młodzieżą.


Zadanie 5 - Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Od listopada 2017r. rozpoczną się zajęcia specjalistyczne:

W zawodzie cukiernik:

 • kurs dekoratora wyrobów cukierniczych,
 • szkolenie – styl angielski,
 • szkolenie czekolada – praliny formowane,
 • zajęcia warsztatowe z cukiernictwa.

W zawodzie piekarz:

 • kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych,
 • zajęcia warsztatowe z piekarstwa.

Zadanie 6 - Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Od września 2017r. rozpocznie się doposażenie pracowni cukierniczej i pracowni piekarstwa w nowoczesny specjalistyczny sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności zawodowych.

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40