Informacje ogólne


Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku. Zajmujemy się popularyzacją treści dotyczących BRD na terenie szkoły, internatu SOSW Nr 1 w Lublinie, a także w środowisku lokalnym. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: Joanna Bidyńska, Agnieszka Kulińska, Małgorzata Surdacka, Jacek Szyszka. Podejmujemy różnorodne formy aktywności mające na celu wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które powodują, że stają się oni świadomymi uczestnikami ruchu drogowego dbającymi o bezpieczeństwo swoje i innych.

W ramach podejmowanych przez nas działań skupiamy się na:

 • kształtowaniu umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego;
 • rozwijaniu zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, myślenia przyczynowo -skutkowego;
 • rozwijaniu wyobraźni i umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwej decyzji na drodze;
 • dążeniu do osiągania społecznie pożądanych postaw - odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz współdziałania, życzliwości i respektowania praw innych uczestników ruchu drogowego, a także poszanowania infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej;
 • kształtowaniu zachowań partnerskich na drodze - zrozumienia i szacunku dla innych;
 • popularyzacji wśród uczniów i środowiska lokalnego szkoły zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
 • kształtowaniu właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego wobec siebie i innych;
 • uświadamianiu indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • kształtowaniu kultury uczestnictwa w ruchu drogowym;
 • zaznajomieniu uczniów z obiektami i zjawiskami występującymi w ruchu drogowym, z zagrożeniami oraz negatywnymi skutkami wynikającymi z rozwoju motoryzacji, zagadnieniem transportu zrównoważonego;
 • utrwaleniu zasad poruszania się pieszych po drogach publicznych;
 • kształtowaniu właściwych zachowań jako uczestnika lub świadka wypadku drogowego;
 • zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w wypadku drogowym;
 • wyrobieniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, niesienia pomocy osobom poszkodowanym i tego potrzebującym.

Wsparcia merytorycznego i finansowego udzielają:

 • Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Lublinie,
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – Wydział Ruchu Drogowego,
 • Komenda Miejska Policji w Lublinie - Wydział Ruchu Drogowego,
 • Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Porozumienie Rowerowe

WORDKuratorium Oświaty w Lublinie

PZMPorozumienie Rowerowe Lublin

Towarzystwo dla Natury i CzłowiekaKomenda Wojewódzka Policji w Lublin

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy