Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2


Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15) już od ponad 60 lat kształci młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Obecnie oferujemy następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego:

  • cukiernik
  • kucharz
  • piekarz
  • fryzjer
  • ogrodnik
  • stolarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • tapicer

kierunek mechanik samochodowykierunek kucharzkierunek piekarz

kierunek cukiernikkierunek stolarzkierunek fryzjer

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych.

Ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się biblioteka z dużym i ciekawym księgozbiorem. Mieści się w niej także Centrum Multimedialne wraz z wypożyczalnią płyt CD i DVD.

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem sportowym, siłownią i salą relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na boiskach szkolnych. Tak dobre warunki przekładają się na sukcesy sportowe naszych wychowanków.

Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w Warsztatach Szkolnych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej, niektóre kierunki (piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy) mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.
Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy miejsca w internacie. Wszyscy chętni mogą korzystać z tanich i smacznych posiłków w naszej stołówce.

Z dumą możemy pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w regionalnych, a nawet ogólnopolskich konkursach, takich jak np. „Smaki Lubelszczyzny” czy konkursy piekarskie. W ostatnich latach nasi uczniowie otrzymywali również stypendia naukowe i nagrody Prezydenta Miasta Lublin. Mieli również okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe na zagranicznych praktykach. Nie bez znaczenia są także dobre wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów.

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami sprawują dwa zespoły, z których jeden funkcjonuje w szkole, drugi zaś znajduje się w internacie i opiekuje się jego mieszkańcami.

Dla chętnych uczniów, którzy po ukończeniu szkoły nie mogą znaleźć pracy, proponujemy uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – ABSOLWENT lub w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na naszym terenie.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40