Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2


Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15) już od ponad 60 lat kształci młodzież na różnych kierunkach zawodowych. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Obecnie oferujemy następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego:

 • cukiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • ogrodnik
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier logistyk
 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych.

Ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszy się biblioteka z dużym i ciekawym księgozbiorem. Mieści się w niej także Centrum Multimedialne wraz z wypożyczalnią płyt CD i DVD.

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem sportowym, siłownią i salą relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na boiskach szkolnych. Tak dobre warunki przekładają się na sukcesy sportowe naszych wychowanków.

Dla wygody uczniów większość zajęć praktycznych odbywa się na miejscu, w Warsztatach Szkolnych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej, niektóre kierunki (piekarz, cukiernik, mechanik samochodowy) mają również zorganizowaną praktykę w zakładach pracy.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.
Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy miejsca w internacie. Wszyscy chętni mogą korzystać z tanich i smacznych posiłków w naszej stołówce.

Zajęcia praktyczne

Pracownie do zajęć praktycznych wyposażone są w nowoczesne maszyny i pomoce dydaktyczne. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej dla wszystkich uczniów organizowane są okresowe praktyki w zakładach pracy, gdzie uczniowie zapoznawani są z organizacją pracy, parkiem maszynowym i przebiegiem procesu produkcyjnego zakładu. Z wieloma zakładami utrzymujemy stałe kontakty, młodzież znajduje tam zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Kształcenie zawodowe organizowane jest również w zakładach pracy lub u rzemieślników.

Po ukończeniu trzyletniego cyklu kształcenia młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminów. Pierwszy z nich to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE w Krakowie, drugi zaś to egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Lublinie.


KELNER

Kelner to osoba odpowiedzialna za obsługę gości w restauracji, barze czy kawiarni. Stanowi wizytówkę lokalu, w którym pracuje – odpowiada za powitanie oraz kontakt z klientami.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Poza samą obsługą gości, do kelnera należy: stosowanie metod i technik podawania potraw, napojów, posiłków z zastosowaniem różnych stylów obsługi, stosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców, elementów dekoracyjnych, podawanie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, niejednokrotnie również udekorowanie stołu, posługiwanie się językiem obcym podczas wykonywania czynności zawodowych. Do kelnera, który jednocześnie wykonuje obowiązki barmana należy sporządzanie napojów zgodnie z recepturami, dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej i obsłudze gości.
Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: teoretycznych - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktycznych - w Warsztatach Szkolnych i zakładach pracy. Zajęcia praktyczne prowadzone są w sali obsługi konsumenta, w stołówce szkolnej i pracowni garmażeryjnej oraz w zakładach pracy.
Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

Miejscem pracy kelnera są różnego rodzaju lokale gastronomiczne takie jak: restauracje, puby, kawiarnie ale także centra konferencyjne, hotele, sale bankietowe, firmy cateringowe, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, domy weselne i in.

 

KelnerKelnerKelner


MAGAZYNIER - LOGISTYK

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Ponadto wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: teoretycznych - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktycznych w Warsztatach Szkolnych i w zakładach pracy. Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
 • sklepy, hurtownie, składy, firmy handlowe różnych branż,
 • centra logistyczne,
 • firmy spedycyjne

Magazynier – logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.


PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Pracownik obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Ponadto to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu, wykonywanie prac gospodarczych a także dbanie o estetykę budynku i jego otoczenia, pielęgnowanie roślin ozdobnych lub przyległych terenów zieleni. Absolwent zdobędzie przygotowanie zawodowe w zakresie: obsługi gości wyjeżdżających, przebywających i przyjeżdżających do hotelu, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, organizacji usług, np. konferencji, wesel, eventów. Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: teoretycznych - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktycznych w Warsztatach Szkolnych oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie Lublina (sali obsługi konsumenta szkoły i pracowni garmażeryjnej oraz zakładach pracy). Po ukończeniu trzech lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika hotelarstwa.

Uzyskanie kwalifikacji pracownika obsługi hotelowej umożliwia m.in.:

 • pracę w obiektach noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, na statkach pasażerskich, promach itp.) w działach: spa i wellness, części noclegowej organizacji konferencji i spotkań biznesowych,
 • pracę w biurach podróży,
 • otworzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

CUKIERNIK

Wypiek ciast, ciasteczek, tortów to główne zajęcie uczniów w czasie zgłębiania tajników tego zawodu. Szczycimy się tym, że nasze wyroby produkowane są tradycyjnymi metodami wyłącznie z naturalnych produktów (nie zawierają konserwantów). Młodzież tego kierunku rywalizuje z kolegami ze szkół ogólnodostępnych, często zajmując wysokie miejsca, w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich ("Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego", "Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik"). Dla najlepszych uczniów w zawodzie cukiernik organizowane są wyjazdy zagraniczne (m. in. Włochy, Portugalia).

 

kierunek cukiernikkierunek cukiernikkierunek cukiernik

kierunek cukiernikkierunek cukiernikkierunek cukiernik


KUCHARZ

Na tym kierunku kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu sposobów sporządzania różnorodnych potraw, jak i obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne prowadzone są w stołówce Ośrodka i pracowni garmażeryjnej. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma zakładami pracy, w których uczniowie zgłębiają tajniki wybranego przez siebie zawodu. Możemy również pochwalić się udziałem naszych uczniów w konkursach branżowych, m. in. "Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej" , w tym konkursach na szczeblu wojewódzkim.

 

kierunek kucharzkierunek kucharzkierunek kucharz

kierunek kucharzkierunek kucharzkierunek kucharz


PIEKARZ

Produkcja pieczywa wymaga nie tylko bardzo dobrego przygotowania lecz również siły fizycznej, co nie oznacza jednak, że jest to zawód wyłącznie dla chłopców. Praca w piekarni jest najlepszą formą poznania zawodu piekarza. Dlatego nauka zawodu na tym kierunku odbywa się w piekarniach rozsianych na terenie Lublina i najbliższych okolicach. W czasie zajęć teoretycznych w szkole uczniowie poznają sposoby formowania nowych wyrobów, sprawdzają wydajność receptur, dokonują obliczeń i kalkulacji.

Najlepsi uczniowie po zakończeniu nauki przystępują do egzaminu czeladniczego lub składają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Część uczniów otrzymuje zatrudnienie w piekarniach, w których odbywali praktykę. 

Z dumą możemy pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w regionalnych, a nawet ogólnopolskich konkursach, takich jak "Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz", "Ogólnopolski Konkurs Piekarski im. Anny Butki", gdzie nasi uczniowie wyprzedzali uczniów szkół ogólnodostępnych. W ostatnich latach nasi uczniowie otrzymywali również stypendia, m.in. Prezydenta Miasta Lublin, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego . Mieli również okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe na zagranicznych praktykach. Nie bez znaczenia są także dobre wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów.

 

kierunek piekarzkierunek piekarzkierunek piekarz

kierunek piekarzkierunek piekarzkierunek piekarz


FRYZJER

Tworzenie pięknych fryzur i zachwycających kolorów oraz pielęgnacja włosów wymagają ogromnej wiedzy oraz czasu. Atrakcyjne fryzury wymagają warsztatu, na który składają się rzetelna wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć ucząc się w naszej szkole.
Fryzjerzy, podczas trzyletniej nauki na zajęciach, przede wszystkim przygotowują się do egzaminu zawodowego zdobywając niezbędną wiedzę i umiejętności. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach na terenie szkoły. Uczniowie podczas zajęć tworzą również stylizacje dla aktorów ze szkolnego teatru oraz angażują się w różnorodne uroczystości kreując wspaniałe fryzury i szlifując swoje umiejętności zawodowe w pracy z klientem. W pracy fryzjera ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązującymi trendami, dlatego co roku odwiedzamy Międzynarodowe Targi Fryzjerskie w Warszawie.
Nie wystarczy tylko talent i pasja, jeśli chcesz być dobrym fryzjerem. Musisz nauczyć się technik strzyżenia, koloryzacji, pielęgnacji, które poznasz u nas w szkole na kierunku fryzjer zdobywając kwalifikacje w zawodzie FRK.01. Zapraszamy!

FryzjerFryzjerFryzjer

FryzjerFryzjerFryzjer

FryzjerFryzjer


OGRODNIK

Nigdzie nie można nauczyć się cierpliwości i szacunku dla własnej pracy, jak na kierunku ogrodnik terenów zieleni. Żmudne pielenie, sianie, przesadzanie, podlewanie, przycinanie - to codzienne czynności naszych ogrodników. Ogromny teren wokół Ośrodka oraz kilometry parapetów wewnątrz to „poligon do ćwiczeń”. Nawet okres zimowy nie jest wytchnieniem w pracy, wtedy powstają kompozycje z suszonych kwiatów, stroiki i palmy wielkanocne. Zimą przygotowywane są rozsady, wysadzane są sadzonki, by szkoła była zielona i kwitnąca. Na efekty pracy ogrodniczej trzeba długo czekać, jednak zawsze są imponujące... Zobaczcie sami!

kierunek ogrodnikkierunek ogrodnikkierunek ogrodnik

kierunek ogrodnikkierunek ogrodnikkierunek ogrodnik


 STOLARZ

Każdy lubi ładne przedmioty, jednak niewiele osób wie, ile trzeba włożyć pracy w powstanie np. ładnego mebla. Fachowcami od tego są oczywiście stolarze. Przygotowanie drewna, cięcie bali na deski, toczenie, rzeźbienie elementów ozdobnych, klejenie, zbijanie, malowanie, lakierowanie - to czynności, które codziennie wykonują uczniowie w warsztatach stolarskich.

Meble, które opuszczają stolarnie często trafiają do pracowni tapicerskiej, gdzie są „ubierane w szaty”. Tu fotele, tapczany, krzesła, wersalki powlekane są materiałem. Jest również miejscem, do którego trafiają meble z internatu naszego Ośrodka, gdzie po renowacji odzyskują blask!

kierunek stolarzkierunek stolarzkierunek stolarz

kierunek stolarzkierunek stolarzkierunek stolarz


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po polskich drogach jeździ coraz więcej aut. Są one z roku na rok szybsze i bardziej zaawansowane technologicznie. Do obsługiwania i naprawiania tych samochodów potrzeba więc dobrych mechaników.
Od roku szkolnego 2011/2012 w naszej placówce chłopcy zdobywają ten potrzebny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w znanej na Lubelszczyźnie firmie CARRARA, która prowadzi Stacje Obsługi i Salony Sprzedaży samochodów RENAULT i FORD. Uczniowie uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych realizują naukę zajęć praktycznych w nowoczesnej stacji FORD, gdzie zdobywają wiedzę i umiejętności.

 

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

kierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowykierunek mechanik samochodowy

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy