Lubelska Kuźnia Talentów

Lubelska Kuźnia TalentówMiło nam poinformować o tym, że uczeń klasy IIIcz Branżowej Szkoły Wielozawodowej na kierunku piekarz - Mateusz Kowalski - otrzymał stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanego w latach 2019-2021 przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje - Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program ten zakłada przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w łącznej kwocie 4000 zł, tj. 400 zł miesięcznie. Otrzymane stypendium uczeń może przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz innych pomocy naukowych.

Mateuszowi gratulujemy sukcesu, bowiem otrzymane stypendium jest dużym wyróżnieniem zwieńczającym jego pracę i włożony trud. Życzymy, aby kolejne lata nauki owocowały podobnymi osiągnięciami. 

Mateusz Kowalski

Opublikował: Jacek Słupczyński

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy